REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I CATERINGOWEGO GREEN BEE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne warunki wynajmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego (zwanego dalej „Sprzętem”) przez Green Bee sp. j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Instalatorów 7C/212 (02-237 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362883, NIP: 5223018270, REGON: 147378500 (zwaną dalej „Wynajmującym”).
2. Sprzęt może zostać wynajęty osobie fizycznej, osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej, bądź jednostce organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanej dalej „Najemcą”).
3. Wydanie i odbiór Sprzętu, w przypadku braku innych ustaleń pomiędzy Wynajmującym
i Najemcą, odbywa się w: 04-464 Warszawa ul. Chełmżyńska 180, (zwanym dalej „Punktem wydania Sprzętu”).
4. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko w celu oraz w terminie uzgodnionym
z Wynajmującym.
5. Najemca nie może podnajmować Sprzętu w całości lub części osobom trzecim.
6. Warunkiem wynajmu Sprzętu jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, zwanego dalej („Regulaminem”).

II. OFERTA WYNAJMU SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

1. Oferta zamieszczona na stronie internetowej Wynajmującego: www.greenbee.eu.com (zwana dalej „Stroną internetową Wynajmującego”) stanowi wyłącznie informacje handlową i nie stanowi oferty zawarcia umowy najmu w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny wynajmu Sprzętu podane w cenniku zamieszczonym na Stronie internetowej Wynajmującego mają jedynie charakter orientacyjny.
3. Podane w cenniku ceny są cenami netto i dotyczą wynajęcia Sprzętu na jedną dobę. Do wskazanych cen netto każdorazowo dolicza się podatek VAT.
4. W cenę wynajmu Sprzętu wliczona jest cena mycia Sprzętu.
5. Wynajmujący świadczy także inne usługi, w tym usługę transportu Sprzętu. Szczegółowe warunki i ceny usług dodatkowych, w tym usługi transportu, ustalane są każdorazowo z Wynajmującym.

III. ZAMÓWIENIE

1. W celu wynajmu Sprzętu Najemca składa zamówienie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail na Stronie internetowej Wynajmującego) lub bezpośrednio w Punkcie wydania Sprzętu (zwane dalej „Zamówieniem”).
2. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone przez Wynajmującego.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem dostępności zamawianego Sprzętu przez Wynajmującego w formie mailowej oznacza zawarcie umowy najmu Sprzętu.
4. Najemca może rezerwować Sprzęt z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.
5. Złożenie Zamówienia przez Najemcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad wynajmu obowiązujących u Wynajmującego.
6. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Wynajmujący nie gwarantuje dostępności zamawianego Sprzętu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń Najemcy,
z tytułu braku realizacji Zamówienia.
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionego przez Najemcę Sprzętu na podobny, spełniający takie same funkcje i w tej samej cenie.
8. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może uzależnić realizację Zamówienia od wpłaty przez Najemcę kwoty zaliczki, kaucji bądź zastosowywania innej formy zabezpieczenia.
9. Forma zabezpieczenia oraz jego szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo pomiędzy Wynajmującym
i Najemcą.

IV. WYDANIE I DOSTAWA SPRZĘTU

1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Najemcy Sprzęt w Punkcie wydania Sprzętu, bądź
w innym ustalonym miejscu, zgodnie z Zamówieniem złożonym przez Najemcę i potwierdzonym przez Wynajmującego.
2. Sprzęt spakowany jest w stanowiące własność Wynajmującego skrzynie, w sposób zapewniający prawidłowy i bezpieczny transport.
3. W przypadku Zamówienia usługi transportu Sprzętu u Wynajmującego, Najemca ma obowiązek zapewnić w ustalonym terminie możliwość swobodnego dostarczenia Sprzętu, w szczególności dostępność drogi dojazdowej, która musi być przejezdna dla pojazdów dostarczających Sprzęt.
4. Dostawa Sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę, na poziomie parteru,
do pierwszych drzwi.
5. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinie i miejscu ustalonych w umowie, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami, które musiał ponieść w celu transportu nieodebranego Sprzętu.
6. Dostawy i odbiory Sprzętu w godzinach nocnych, w dni świąteczne lub dni wolne od pracy są dodatkowo płatne.
7. Wydanie Sprzętu odbywa się w obecności osób upoważnionych przez Wynajmującego i Najemcę.
8. Z czynności wydania Sprzętu sporządzany jest protokół wydania/odbioru Sprzętu. Protokół wydania/odbioru Sprzętu podpisany jest przez osoby upoważnione do działania w imieniu Najemcy
i Wynajmującego.
9. Obowiązek sprawdzenia dostawy Sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę.
10. Najemca zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek braki lub wady Sprzętu przy jego odbiorze od Wynajmującego.
11. Podpisanie protokołu wydania/odbioru Sprzętu jest równoznaczne z przyjęciem przez Najemcę dostarczonego Sprzętu i potwierdzeniem jego zgodności ze złożonym Zamówieniem.
12. Od momentu odbioru Sprzętu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt.

V. ZWROT SPRZĘTU

1. Najemca jest obowiązany zwrócić Sprzęt w uzgodnionym terminie.
2. Zwracany przez Najemcę Sprzęt powinien być spakowany w sposób zapewniający prawidłowy i bezpieczny transport.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za skutki wadliwego spakowania Sprzętu.
4. Jeżeli dzień zwrotu Sprzętu wypada w dzień wolny od pracy, wówczas Najemca zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
5. W przypadku braku zwrotu Sprzętu w umówionym terminie Wynajmujący naliczy Najemcy czynsz
wysokości zgodnej z cennikiem za każdy kolejny dzień najmu.
6. Jeżeli odbiór Sprzętu następuje w miejscu wskazanym przez Najemcę, Sprzęt powinien być dostępny do odbioru na poziomie parteru.
7. Najemca w momencie zwrotu Sprzętu zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o wszelkich brakach lub uszkodzeniach Sprzętu.
8. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego Sprzętu, jak również za szkody, które powstały wskutek zdarzeń, działań lub zaniechań powstałych w czasie, gdy Sprzęt był w jego posiadaniu oraz za wszelkie przypadki utraty Sprzętu.
9. Z czynności zwrotu Sprzętu sporządzony jest protokół wydania/odbioru Sprzętu. Protokół zwrotu Sprzętu podpisany jest przez osoby upoważnione do działania w imieniu Najemcy i Wynajmującego.
10. Ostateczna weryfikacja ilości i stanu zwróconego Sprzętu odbywa w Punkcie wydania Sprzętu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zwrotu Sprzętu, a jej wyniki są wiążące dla Najemcy.
11. W przypadku wystąpienia braków lub szkód w zwróconym Sprzęcie, Wynajmujący sporządzi protokół szkody, który zostanie podpisany przez dwie osoby upoważnione do działania w imieniu Wynajmującego.
12. Protokół szkody, o którym mowa w ust. 11, zostanie przesłany Najemcy w terminie 14 dni od dnia odbioru Sprzętu wraz z zobowiązaniem do zapłaty równowartości utraconego lub uszkodzonego Sprzętu według cennika strat.

VI. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wynajem Sprzętu oraz ewentualną realizację usług dodatkowych, o ile Strony nie postanowiły inaczej, płatne jest najpóźniej w dniu wydania Sprzętu Najemcy.
2. Zwłoka Najemcy w zapłacie całości lub części wynagrodzenia uprawnia Wynajmującego do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.greenbee.eu.com oraz w Punkcie wydania Sprzętu.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z tytułu realizacji umowy najmu oraz usług towarzyszących, jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą mocy.